Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Regulamin Sudeckie Kryształy

Regulamin Plebiscytu Gospodarczego „SUDECKIE KRYSZTAŁY”

 

  1. Postanowienia ogólne

 

Art.1

 

Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom, podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego Śląska. Celem wyróżnienia jest uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy poprzez rozwijanie swej działalności w sposób mogący być wzorem solidności, jakości, a także innowacyjności, tworzą nowe miejsca pracy, wykorzystują technologie przyjazne środowisku, eksportują wytwarzane produkty na rynki Europy i inne rynki zagraniczne. Firmy te wzmacniają tożsamość regionalną i przyczynią się do kreowania korzystnego wizerunku regionu.

 

Art.2

 

Właścicielem i administratorem tytułu „Sudeckie Kryształy” jest Telewizja Sudecka z siedzibą w Bielawie, która jest jednocześnie organizatorem Plebiscytu, a także organizatorem prac Kapituły przyznającej wyróżnienia.

 

Art.3

 

Wyróżnienia „Sudeckie Kryształy” mogą być przyznane firmom, podmiotom gospodarczym lub organizacjom gospodarczym niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, prowadzącym działalność w oparciu o obowiązujący w Polsce porządek prawny i spełniającym warunki niniejszego Statutu.

 

Art.4

 

Organami wyróżnienia są:

- Kapituła „Sudeckich Kryształów”

 

Art.5

 

Kapituła jest organem uprawnionym do wyboru laureatów, którzy otrzymają statuetkę. Do udziału w pracach Kapituły organizator tytułu zaprasza corocznie, odrębnie dla każdej edycji Plebiscytu, nie mniej niż pięć osób aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym i społecznym regionu, znanych w lokalnych środowiskach gospodarczych i dysponujących wiedzą, pozwalającą na dokonanie rzetelnej oceny kandydatów do uzyskania wyróżnienia. Tryb pracy Kapituły określa regulamin ustanowiony odrębnie.

 

Art.6

 

Laureat plebiscytu, któremu Kapituła przyzna wyróżnienie „Sudeckiego Kryształu” otrzymuje:

- statuetkę Sudeckiego Kryształu, która od chwili wręczenia w trakcie okolicznościowej gali jest jego własnością oraz pamiątkowy dyplom;

- prawo do wykorzystywania godła i tytułu „Sudeckiego Kryształu” przy promowaniu swego przedsiębiorstwa i/lub produktu w kampaniach promocyjnych bądź akcjach reklamowych.

 

II. Tryb i procedura kwalifikacji kandydata do otrzymania wyróżnienia.

 

 

Art.7

 

Zgłoszenia mogą dokonać organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa i instytucje

zainteresowane własnym udziałem w Plebiscycie lub mogą zgłosić inną jednostkę za jej pisemną zgodą.

 

Art.8

 

Uczestniczącym w Plebiscycie kandydatem do otrzymania wyróżnienia może być gmina, organizacja gospodarcza, firma lub instytucja prowadząca działalność i mająca filię lub oddział (niekoniecznie siedzibę firmy) na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego oraz powiatów sąsiadujących z wymienionymi, która jednocześnie:

 

- wyraziła pisemną zgodę na udział w Plebiscycie,

 

- przekazała do biura marketingu Telewizji Sudeckiej Sp. z o.o. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Formularze do pobrania na stronie internetowej www.tvsudecka.pl  lub w redakcji w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 a.  Formularze można przekazywać osobiście (na przenośnych nośnikach danych – płyty CD, DVD, karty pamięci, pendrive) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected].

 

- wniosła opłatę za udział w Plebiscycie (1 kategoria), fakturowaną w kwocie 500 zł netto na konto administratora tytułu:

Telewizja Sudecka SP. z o.o.

Ul. Jana III Sobieskiego 17 a

58-260 Bielawa

Nr konta: 94 1090 2301 0000 0001 3344 6804

Uiszczenie opłaty jest warunkiem przystąpienia do Plebiscytu.

 

Art.9

 

Uczestników Plebiscytu spełniających wymogi sformułowane w Art. 8 Biuro Organizacyjne rejestruje jako kandydatów do otrzymania wyróżnienia. Wyrażenie zgody na udział w Plebiscycie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatów do:

- dostarczenia organizatorowi Plebiscytu wypełnionego Arkusza Informacyjnego

Kandydata, zwanego formularzem – właściwego dla wybranej kategorii w formie

elektronicznej (formularz zgłoszeniowy osobny dla każdej kategorii)

- udzielenia na prośbę Kapituły, w określonym terminie, dodatkowej pisemnej informacji nbądź uzupełnienia dokumentacji przekazanej organizatorowi Plebiscytu

 

 

 

 

III. Kategorie i kryteria

 

Art.10

 

Wyróżnienie „Sudeckie Kryształy 2019” przyznawane jest w następujących kategoriach:

1.         Najlepsza Impreza Promująca Region.

2.         Najlepsza Inwestycja.

3.         Najlepszy Produkt Turystyczny.

4.         Najlepszy Produkt / Usługa

5.         Najlepszy Produkt Regionalny.

6.         Najlepsza Firma Odpowiedzialnego Biznesu

7.         Osobowość Regionu.

 

Głosowanie w kategorii Osobowość regionu odbędzie za pomocą systemu SMS. Szczegółowy regulamin głosowania określony przez dostawcę systemu znajduje się w załączniku.

 

 

Art.11

 

1. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji. Postępowanie kwalifikacyjne tworzy się wg zasad ujętych w Regulaminie Kapituły. Posiedzenia Kapituły są niejawne.

2. Protokoły z posiedzeń Kapituły, arkusze ocen kandydatów i inne dokumenty dotyczące prac Kapituły podlegają archiwizacji wg zasad ogólnych.

 

Art.12

 

1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, przyznanie tytułów i wręczenie wyróżnień „Sudeckie Kryształy” odbędzie się w trakcie uroczystej gali organizowanej przez Telewizję Sudecką w Zamku na Skale w Trzebieszowicach koło Lądka Zdroju.

 

2. Na uroczystość wręczenia wyróżnień zapraszani są m.in. wszyscy zarejestrowani Kandydaci uczestniczący w Plebiscycie. Organizator Plebiscytu dysponuje pełną swobodą w wyborze miejsca i sposobu zorganizowania oraz przebiegu uroczystej gali wieńczącej każdą edycję Plebiscytu.

 

Art.13

 

Sprawy nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga organizator Plebiscytu.

Napisz do nas!

Jeśli masz interesujący temat, który możemy poruszyć lub byłeś(aś) świadkiem ważnego zdarzenia - napisz do nas.

Reklama