Regulamin Sudeckie Kryształy

Regulamin Plebiscytu Gospodarczego „SUDECKIE KRYSZTAŁY”

 

  1. Postanowienia ogólne

 

Art.1

 

Plebiscyt Gospodarczy „Sudeckie Kryształy” to wyróżnienie corocznie przyznawane firmom, podmiotom gospodarczym, wnoszącym istotny wkład w rozwój powiatów: dzierżoniowskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, ząbkowickiego, kłodzkiego i całego Dolnego Śląska. Celem wyróżnienia jest uhonorowanie firm i przedsiębiorców, którzy poprzez rozwijanie swej działalności w sposób mogący być wzorem solidności, jakości, a także innowacyjności, tworzą nowe miejsca pracy, wykorzystują technologie przyjazne środowisku, eksportują wytwarzane produkty na rynki Europy i inne rynki zagraniczne. Firmy te wzmacniają tożsamość regionalną i przyczynią się do kreowania korzystnego wizerunku regionu.

 

Art.2

 

Właścicielem i administratorem tytułu „Sudeckie Kryształy” jest Telewizja Sudecka z siedzibą w Bielawie, która jest jednocześnie organizatorem Plebiscytu, a także organizatorem prac Kapituły przyznającej wyróżnienia.

 

Art.3

 

Wyróżnienia „Sudeckie Kryształy” mogą być przyznane firmom, podmiotom gospodarczym lub organizacjom gospodarczym niezależnie od ich formy organizacyjnej i prawnej, prowadzącym działalność w oparciu o obowiązujący w Polsce porządek prawny i spełniającym warunki niniejszego Statutu.

 

Art.4

 

Organami wyróżnienia są:

- Kapituła „Sudeckich Kryształów”

 

Art.5

 

Kapituła jest organem uprawnionym do wyboru laureatów, którzy otrzymają statuetkę. Do udziału w pracach Kapituły organizator tytułu zaprasza corocznie, odrębnie dla każdej edycji Plebiscytu, nie mniej niż pięć osób aktywnie uczestniczących w życiu gospodarczym i społecznym regionu, znanych w lokalnych środowiskach gospodarczych i dysponujących wiedzą, pozwalającą na dokonanie rzetelnej oceny kandydatów do uzyskania wyróżnienia. Tryb pracy Kapituły określa regulamin ustanowiony odrębnie.

 

Art.6

 

Laureat plebiscytu, któremu Kapituła przyzna wyróżnienie „Sudeckiego Kryształu” otrzymuje:

- statuetkę Sudeckiego Kryształu, która od chwili wręczenia w trakcie okolicznościowej gali jest jego własnością oraz pamiątkowy dyplom;

- prawo do wykorzystywania godła i tytułu „Sudeckiego Kryształu” przy promowaniu swego przedsiębiorstwa i/lub produktu w kampaniach promocyjnych bądź akcjach reklamowych.

 

II. Tryb i procedura kwalifikacji kandydata do otrzymania wyróżnienia.

 

 

Art.7

 

Zgłoszenia mogą dokonać organizacje gospodarcze, przedsiębiorstwa i instytucje

zainteresowane własnym udziałem w Plebiscycie lub mogą zgłosić inną jednostkę za jej pisemną zgodą.

 

Art.8

 

Uczestniczącym w Plebiscycie kandydatem do otrzymania wyróżnienia może być gmina, organizacja gospodarcza, firma lub instytucja prowadząca działalność i mająca filię lub oddział (niekoniecznie siedzibę firmy) na terenie powiatów: wałbrzyskiego, świdnickiego, dzierżoniowskiego, kłodzkiego, ząbkowickiego oraz powiatów sąsiadujących z wymienionymi, która jednocześnie:

 

- wyraziła pisemną zgodę na udział w Plebiscycie,

 

- przekazała do biura marketingu Telewizji Sudeckiej Sp. z o.o. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy. Formularze do pobrania na stronie internetowej www.tvsudecka.pl  lub w redakcji w Bielawie przy ul. Jana III Sobieskiego 17 a.  Formularze można przekazywać osobiście (na przenośnych nośnikach danych – płyty CD, DVD, karty pamięci, pendrive) lub drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected].

 

- wniosła opłatę za udział w Plebiscycie (1 kategoria), fakturowaną w kwocie 500 zł netto na konto administratora tytułu:

Telewizja Sudecka SP. z o.o.

Ul. Jana III Sobieskiego 17 a

58-260 Bielawa

Nr konta: 94 1090 2301 0000 0001 3344 6804

Uiszczenie opłaty jest warunkiem przystąpienia do Plebiscytu.

 

Art.9

 

Uczestników Plebiscytu spełniających wymogi sformułowane w Art. 8 Biuro Organizacyjne rejestruje jako kandydatów do otrzymania wyróżnienia. Wyrażenie zgody na udział w Plebiscycie jest równoznaczne z zaakceptowaniem zasad ustalonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązaniem kandydatów do:

- dostarczenia organizatorowi Plebiscytu wypełnionego Arkusza Informacyjnego

Kandydata, zwanego formularzem – właściwego dla wybranej kategorii w formie

elektronicznej (formularz zgłoszeniowy osobny dla każdej kategorii)

- udzielenia na prośbę Kapituły, w określonym terminie, dodatkowej pisemnej informacji nbądź uzupełnienia dokumentacji przekazanej organizatorowi Plebiscytu

 

 

 

 

III. Kategorie i kryteria

 

Art.10

 

Wyróżnienie „Sudeckie Kryształy 2019” przyznawane jest w następujących kategoriach:

1.         Najlepsza Impreza Promująca Region.

2.         Najlepsza Inwestycja.

3.         Najlepszy Produkt Turystyczny.

4.         Najlepszy Produkt / Usługa

5.         Najlepszy Produkt Regionalny.

6.         Najlepsza Firma Odpowiedzialnego Biznesu

7.         Osobowość Regionu.

 

Głosowanie w kategorii Osobowość regionu odbędzie za pomocą systemu SMS. Szczegółowy regulamin głosowania określony przez dostawcę systemu znajduje się w załączniku.

 

 

Art.11

 

1. Decyzje Kapituły są ostateczne. Kandydatom nie przysługuje prawo odwołania się od tych decyzji. Postępowanie kwalifikacyjne tworzy się wg zasad ujętych w Regulaminie Kapituły. Posiedzenia Kapituły są niejawne.

2. Protokoły z posiedzeń Kapituły, arkusze ocen kandydatów i inne dokumenty dotyczące prac Kapituły podlegają archiwizacji wg zasad ogólnych.

 

Art.12

 

1. Ogłoszenie wyników Plebiscytu, przyznanie tytułów i wręczenie wyróżnień „Sudeckie Kryształy” odbędzie się w trakcie uroczystej gali organizowanej przez Telewizję Sudecką w Zamku na Skale w Trzebieszowicach koło Lądka Zdroju.

 

2. Na uroczystość wręczenia wyróżnień zapraszani są m.in. wszyscy zarejestrowani Kandydaci uczestniczący w Plebiscycie. Organizator Plebiscytu dysponuje pełną swobodą w wyborze miejsca i sposobu zorganizowania oraz przebiegu uroczystej gali wieńczącej każdą edycję Plebiscytu.

 

Art.13

 

Sprawy nie objęte niniejszym statutem rozstrzyga organizator Plebiscytu.