Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ

 • 25.01.2021, 08:52
 • Telewizja Sudecka
Nabór na stanowisko PIELĘGNIARKA/PIELĘGNIARZ
Żłobek Publiczny nr 2 w Bielawie ogłasza nabór na stanowisko pracy: pielęgniarka/pielęgniarz

Umowa o pracę – wymiar 1/2 etatu lub umowa zlecenie 20h tygodniowo

I Wymagania niezbędne:

 1. kandydat posiada wykształcenie zgodne z Ustawą z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tj. Dz.U. z 2020, poz. 562 ze zm.),
 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 1. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub karno- skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

 

II. Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobry kontakt z dziećmi, umiejętność budowania relacji z dziećmi,
 2. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość,
 3. rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 20 tygodnia do lat 3,
 4. umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 5. umiejętność pracy w zespole,
 6. umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność,
 7. zdolność racjonalnego planowania czasu pracy,
 8. umiejętność współpracy i współdziałania z rodzicami

 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem powierzonych dzieci,
 2. wykonywanie codziennych zabiegów pielęgnacyjnych dzieci,
 3. tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju,
 4. pomoc w organizowaniu pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających
  w żłobku,
 5. współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka, wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka,
 6. realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu żłobka,
 7. prowadzenie dokumentacji.

 

IV. Warunki pracy:

 1. wymiar czasu pracy – umowa o pracę na ½ etatu lub umowa zlecenie – (20 h tygodniowo).
 2. miejsce pracy: Żłobek Publiczny nr 2 ul. Wolności 39, 58-260 Bielawa.

 

V. Wymagane dokumenty (kserokopie powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 1. życiorys (CV),
 2. kopie świadectw pracy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych wymienionych w pkt. I, ust. 1,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. zaświadczenia o dodatkowych kursach),
 5. oświadczenia kandydata:
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych,
 • o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwa,
 • o nie figurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym
  z dostępem ograniczonym,
 • o tym, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
 • o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
 • rękojmi należytego sprawowania opieki nad dziećmi.

 

 • Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać  do 01.03.2021r. w Żłobku Publicznym Nr 2 w Bielawie, ul. Wolności 39, 58-260 Bielawa, w godzinach pracy placówki 6.00-16.00 lub na skrzynkę pocztową [email protected]

 

 Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni o terminie rozmowy   kwalifikacyjnej.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 201/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej RODO) informuję, że:

1)     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Placówek Oświaty z siedzibą przy ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa;

2)     Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Miejskim Zarządzie Placówek Oświaty w Bielawie: adres: ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa: numer telefonu 74 64 52 207, e-mail: [email protected];

3)     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby rekrutacji na stanowisko pielęgniarka/pielęgniarz
w Żłobku Publicznym nr 2 w Bielawie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

4)     Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, Pani/Pana dane osobowe w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji zostaną przekazane do Żłobka Publicznego nr 2 w Bielawie;

5)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6)     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z kategorią archiwalną akt;

 

7)     posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;

8)     ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)     podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań związanych rekrutacją;

10)   Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania*.

*     Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej,  w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Info: https://zp2.bielawa.finn.pl/bipkod/25691673

Telewizja Sudecka

Zdjęcia (2)

Podziel się:


Pozostałe