NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTY

  • 01.07.2020, 14:58
  • Telewizja Sudecka
NABÓR NA STANOWISKO TERAPEUTY
Zespół Ośrodków Wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy z Filią w Bielawie szuka osoby na stanowisko terapeuta

Kandydat na stanowisko musi spełniać następujące wymagania:

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie:

Wyższe, odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 listopada 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 1786), lub ukończona szkoła policealna o specjalności terapeuta zajęciowy.

2. Stan zdrowia pozwalający na podjęcie pracy na w/w stanowisku,

3. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Obywatelstwo polskie (z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach

samorządowych),

Wymagania dodatkowe:

1. Wymagane co najmniej trzymiesięczne doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.

2. Znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy z dnia 9 grudnia 2010r. oraz rozporządzeń

zmieniających.

3. Umiejętności manualne.

4. Umiejętność sprawnej organizacji pracy, kreatywność, elastyczność w działaniu,

5. Umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej

dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników domu,

6. Umiejętność pracy w zespole, a także samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej obowiązującej w placówce.

2. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych zgodnie z rocznym, miesięcznym i

tygodniowym planem pracy.

3. Opracowywanie planów terapeutycznych w uzgodnieniu z zespołem wspierającoaktywizującym.

4.Dokonywanie okresowych ocen postępów uczestników w zakresie umiejętności

życia codziennego, funkcjonowania społecznego i interpersonalnego oraz spędzania czasu

wolnego.

5. Wykorzystywanie oraz stosowanie w pracy różnych metod i form terapii.

6. Motywowanie uczestników do aktywności w zajęciach terapeutycznych, utrzymania

higieny osobistej i utrzymania porządku na terenie placówki.

7. Prowadzenie działań zmierzających do integracji społecznej osób z zaburzeniami

psychicznymi ze społecznością lokalną

8. Organizowanie w ramach terapii imprez integracyjnych, wycieczek, zajęć rekreacyjnych.

9. Dbanie o dobrą kondycję psychiczną, bezpieczeństwo i prawidłowe stosunki międzyludzkie

wszystkich uczestników.

10. Koordynowanie pracy zespołu wspierająco- aktywizującego.

IV. Wymagane dokumenty

1. Życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły)

i staż pracy,

4. Kserokopia innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach

i umiejętnościach,

5. Kwestionariusz osobowy,

6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw

publicznych,

7. Oświadczenie o dobrym stanie zdrowia.

8. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z załączonym dokumentem do

ogłoszenia)

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, oświadczenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych, powinny być odręcznie podpisane.

Brak własnoręcznego podpisu na ww. dokumentach powoduje niespełnienie wymagań formalnych.

V. Warunki pracy

1. Wejście do budynku usytuowane jest od ul. Lotniczej 5 . Budynek wyposażony jest w windę i łazienki dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Stanowisko pracy usytuowane jest na pierwszym piętrze w budynku.

2. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZOW Bielawa w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie

przekracza 6%.

3. O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 roku poz. 1282 z późn zm.)

Termin i miejsce składania dokumentów :

Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z napisem „Nabór na wolne stanowisko – terapeuta” w Zespole Ośrodków Wsparcia pokój nr 2 w sekretariacie w Bielawie, ul. Lotnicza 5, do dnia 10 lipca 2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku przesłania pocztą decyduje data wpływu dokumentów do ZOW ). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie i miejscu kolejnych etapów naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie BIP i tablicy informacyjnej tut. ZOW.

Konkurs może zostać unieważniony bez podania przyczyny.

Telewizja Sudecka

Podziel się:


Pozostałe