Wtorek, 19.03.2019

ODLICZENIA OD DOCHODU I PODATKU W PIT 37

 • 18.01.2017, 08:14 (aktualizacja 18.01.2017 09:33)
 • Admin Admin
ODLICZENIA OD DOCHODU I PODATKU W PIT 37
Deklaracje PIT 37 składają podatnicy, którzy uzyskali w roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatników (na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia, renty emerytury itp., nie prowadziły w roku podatkowym działalności gospodarczej) i dochody te są opodatkowane na zasadach ogólnych z zastosowaniem progresywnej skali podatkowej. Rozliczenie PIT 37 pozwala na skorzystanie ze wszystkich rodzajów odliczeń, zarówno od dochodu, jak i od podatku, jeśli tylko spełnimy warunki.

Odliczenie zapłaconych składek

Odliczeniu od dochodu w rozliczeniu PIT 37 podlegają składki:

 • na ubezpieczenia społeczne: emerytalne, rentowe oraz chorobowe potrącone w trakcie roku podatkowego przez płatnika ze środków podatnika,
 • zapłacone przez samego podatnika składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe,
 • zapłacone za granicą, jeśli wymagały tego przepisy o obowiązkowym ubezpieczeniu społecznym obowiązujące w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Konfederacji Szwajcarskiej. (pod warunkiem istnienia podstawy prawnej do uzyskania informacji podatkowych przez polski organ fiskalny).

Wysokość odliczeń  z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne ustala się na podstawie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatku. W przypadku składek zapłaconych za granicą w walutach obcych, należy przeliczyć je na złotówki (do przeliczenia stosuje się  kursu średni walut obcych ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień poniesienia wydatku.

Kwoty odliczanych składek nie mogą być wyższe niż wykazany  dochód. za rok podatkowy. Jeśli rozliczamy PIT 37 ( który możemy wypełnić  na portalu https://pitax.pl/pit-37/ ) wspólnie z małżonkiem, te same zasady dotyczą dochodu i odliczeń małżonka.

Odliczenia wykazane w załączniku PIT/O

Odliczeń  od dochodu można dokonać również z tytułu przysługujących podatnikowi (a także jego małżonkowi) ulg podatkowych. Kwoty należnych odliczeń wykazujemy najpierw w załączniku PIT/O w jego części B.

Podatnik rozliczający PIT 37 może skorzystać ze wszystkich rodzajów ulg, jeśli tylko spełni wymogi określone w Ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące poszczególnych ulg:

 • wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego IKZE w wysokości przysługującej w danym roku,
 • tzw.ulga rehabilitacyjna, czyli odliczenie przysługujące osobie niepełnosprawnej lub jej opiekunowi z tytułu wydatków na rehabilitację i cele ułatwiające wykonywanie czynności życiowych
 • ulga z tytułu korzystania z sieci internetowej,
 • ulga dla honorowych krwiodawców,
 • darowizny na rzecz organizacji pożytku społeczne
 • darowizny przekazane na kościół,
 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń.

Odliczenie kwoty darowizn jest ograniczone do 6% dochodu podatnika. Ograniczenia w wysokości odliczanych darowizn nie mają zastosowania w przypadku darowizn na cele kultu religijnego.

Kwoty odliczeń wykazane w załączniku PIT/O należy przepisać odpowiednio dla podatnika i małżonka w pozycjach 105 i 106 formularza PIT 37(23) obowiązującego do rozliczeń za rok 2016. Nie mogą one przekraczać kwot z pozycji 103 i 104.

Odliczenia z tytułu praw nabytych

W deklaracji PIT 2016 możemy też wpisać przysługujące nam odliczenia z tytułu praw nabytych oraz kontynuacji niezrealizowanych odliczeń wydatków mieszkaniowych. Wykazujemy je w załączniku PIT/D. W części B.1. załącznika wykazujemy ulgę odsetkową, a w części B.3. wydatki mieszkaniowe.

Kwotę przysługującego odliczenia z tytułu ulgi odsetkowej wykazujemy na druku PIt-37 w pozycji 107.

Odliczenie jest ograniczone do kwoty dochodu z poz. 103 po odliczeniu kwoty z poz. 105. Przy wspólnym rozliczeniu małżonków odliczenie nie może przekroczyć sumy kwot z poz. 103 i 104 pomniejszonej o kwoty z poz. 105 i 106.

Odliczenia z tytułu wydatków mieszkaniowych wpisuje się na formularzu PIT 37 poz. 108, 109 i 110 . Wysokość odliczenia ustalona jest według zasad jak wyżej.

W związku z ograniczeniem odliczeń do wysokości dochodu nie zawsze możemy odliczyć wszystkie przysługujące ulgi. Jeżeli nie zdołamy odliczyć wszystkich wydatków mieszkaniowych w rozliczeniu PIT-37 w bieżącym roku, kwota do odliczenia przenosi się na lata następne (wpisujemy ją w poz.110).

Podstawa opodatkowania

Wysokość podatku obliczamy z podstawy opodatkowania stosując odpowiednią stawkę podatku. Podstawę opodatkowania stanowi przychód po odjęciu kwot wszystkich wykazanych odliczeń. Odliczenia zmniejszają kwotę podstawy opodatkowania, a tym samym podatek.

Odliczenia od dochodu w PIT 37.

Osoby rozliczające PIT 37 za rok 2016 mogą od podatku odpisać następujące ulgi:

 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • ulgę na dzieci,
 • ulgę abolicyjną.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne nie odliczamy w pełnej wysokości, lecz tylko w tej części, jaka została opłacona przez płatnika składek. Nie musimy sami jej obliczać, bo znajdziemy na formularzach PIT -11 i PIT- 40A.

Wysokość ulgi prorodzinnej zależy przede wszystkim od liczby dzieci wychowywanych przez podatnika. Przysługuje na dzieci małoletnie oraz  te, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli uczą się i nie ukończyły 25 lat.

Rozliczając PIT 2016 możemy też wskazać organizację pożytku publicznego (OPP), którą chcemy wesprzeć 1% naszego podatku.

 

Artykuł sponsorowany

Admin Admin
Podziel się:

Pozostałe