TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR WÓJTA NOWEJ RUDY

  • 11.04.2014, 09:46
  • Admin TVS
TURNIEJ SIATKÓWKI O PUCHAR WÓJTA NOWEJ RUDY
Zapraszamy do udziału w Turnieju Siatkówki Mężczyzn o Nagrodę Wójta Gminy Nowa Ruda, który zostanie rozegrany 3 maja 2014 roku z okazji obchodów Święta Konstytucji.
Zapraszamy do udziału w Turnieju Siatkówki Mężczyzn o Nagrodę Wójta Gminy Nowa Ruda, który zostanie rozegrany 3 maja 2014 roku z okazji obchodów Święta Konstytucji. Zawody odbędą się w sali widowiskowo - sportowej Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kłodzkich (ul. Fabryczna 2). Szczegóły dotyczące imprezy znajdą Państwo w załączonym Regulaminie. Zapisy trwają do 24 kwietnia 2014 roku, opłata wpisowa wynosi 100 zł od drużyny. Zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona do 6-ciu zespołów, decyduje kolejność zgłoszeń!

KARTA ZGŁOSZENIA DRUŻYNY:

TURNIEJ SIATKÓWKI MĘŻCZYZN Z OKAZJI 3 MAJA

 

NAZWA DRUŻYNY:

 

 

 

ILOŚĆ ZAWODNIKÓW:

 

 

Dane zawodników w formacie:

 

- Imię i nazwisko, rok urodzenia,

- Imię i nazwisko, rok urodzenia,

Itd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ:

 

 

DANE OSOBY ZGŁASZAJĄCEJ:

 

- Imię i Nazwisko

- Adres e-mail

- Numer telefonu

 

 

AKCEPTACJA ZAPISÓW REGULAMINU:

 

Ja, niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z zapisami regulaminu imprezy i akceptuję jego warunki.

 

 

 

 

……………………………………

Podpis

 

 

Kartę zgłoszenia należy przesłać na adres [email protected] (skan), lub faxem: 074-871-6555, ewentualnie złożyć w sekretariacie lub pokoju nr 13 Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie (od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30).

Przypominamy, że ostateczny termin zgłoszenia zespołu oraz dokonania opłaty startowej mija w dniu 24 kwietnia 2014 roku, o godzinie 12.00.

1. ORGANIZATOR
- Wójt Gminy Nowa Ruda
- Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
- Uczniowski Sowiogórski Klub Sportowy Gminy Nowa Ruda
2. TERMIN I MIEJSCE
3.05.2014 r. ,godz. 10.00 – sala sportowa Centrum Kultury, Ludwikowice K³odzkie, ul. Fabryczna 2.
3. CEL IMPREZY
- Uczczenie OEwiêta Konstytucji 3 Maja.
- Promocja siatkówki.
4. UCZESTNICTWO
- W turnieju mog¹ wzi¹æ udzia³ dru¿yny maksymalnie 10 osobowe (6 + 4 rezerwowych).
- Dru¿yny nie mog¹ mieæ w sk³adzie zawodników, którzy nie ukoñczyli 16 roku ¿ycia.
- Osoby niepe³noletnie w przedziale wiekowym 16 – 18 lat musz¹ posiadaæ pisemn¹ zgodê rodziców lub
opiekunów prawnych na udzia³ w turnieju.
5. ZG£OSZENIA
- Zg³oszenia w formie wype³nionej KARTY ZG£OSZENIA nale¿y sk³adaæ w nastêpuj¹cy sposób:
mailem - skan na adres [email protected] lub
faxem - na numer 74-8716555 lub
bezpooerednio - w biurach Centrum Kultury (sekretariat lub pokj nr 13 w godz. 7.30 - 15.30)
- Termin dokonania zg³oszenia mija w dniu 24.04.2014 o godzinie 12.00
- Warunkiem rozegrania turnieju jest udzia³ min. 3 dru¿yn.
- Maksymalna ilooeæ dru¿yn, mog¹cych wzi¹æ udzia³ w turnieju wynosi 6 (decyduje kolejnooeæ zg³oszeñ)
6. OP£ATA STARTOWA
- Warunkiem udzia³u w turnieju jest dokonanie wp³aty wpisowego w wysokooeci 100 z³ od zg³oszonej
dru¿yny do dnia 24.04.2014.
- Wp³aty nale¿y dokonaæ na nr konta GBS Radków: 39 9536 0001 3001 0006 7322 0001
Tytu³ wp³aty: Turniej siatkarski, Nazwa dru¿yny
Odbiorca: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowice K³odzkie
7. SYSTEM ROZGRYWEK
- Turniej zostanie rozegrany systemem pucharowyn, b¹dŸ systemem „ka¿dy z ka¿dym" w zale¿nooeci od
ilooeci zg³oszonych dru¿yn.
- Losowanie par nast¹pi w dniu 29.04.2014 o godzinie 18.00 (pokój nr 13, Centrum Kultury)
- Organizator zapewnia obsadê sêdziowsk¹.

Admin TVS

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu www. tvsudecka.pl z siedzibą w Bielawie, 58-260, ul. Jana III Sobieskiego 17a, jest administratorem twoich danych osobowych dla celów związanych z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Pozostałe